REKLAMA

Ogłoszenia drobne – Regulamin

DEFINICJE

Portal – serwis internetowy zamieszczony pod adresem http://zielonagora-nowasol.regionalna.pl/oraz http://zielonagora-nowasol.regionalna.pl/ogloszenia-drobne/

„Tygodnik Regionalna” i „Nasza Regionalna” – lokalne wydanie tygodników w formie papierowej obejmujące swoją emisją teren powiatu zielonogórskiego i nowosolskiego.

Ogłoszeniodawca – podmiot zlecający publikację ogłoszenia.

Ogłoszeniobiorca – TWÓJ REGION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Broni Pancernej 6, 68-200 Żary, NIP 9282076905

Pośrednik płatności – Dotpay S.A. Wielicka 72 30-552 Kraków

Formularz – fragment portalu, pozwalający wprowadzać dane przez ogłoszeniodawcę. Formularz znajduje się pod adresem: http://zielonagora-nowasol.regionalna.pl/ogloszenia-drobne/?akcja=dodaj_ogloszenie

§ 1 Procedura zlecenia i publikacji ogłoszenia

1. Regulamin niniejszy określa zasady zamawiania i publikowania drobnych ogłoszeń w portalu oraz w tygodnikach „Tygodnik Regionalna” i „Nasza Regionalna”.

2. Zlecenie publikacji ogłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Zlecenie publikacji ogłoszenia następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza znajdującego się na portalu.

4. Publikacja ogłoszeń jest płatna. Aby ogłoszenie się ukazało należy dokonać płatności poprzez pośrednika płatności. Cena ogłoszenia jest wyliczana automatycznie poprzez formularz.

5. Pośrednik umożliwia dokonanie płatności za zlecenie ogłoszenia różnymi kanałami, takimi jak: obsługa kart płatniczych, płatności telefonem komórkowym, usługa Pay Per Call, usługi Premium SMS/MMS. Regulaminy poszczególnych kanałów płatności znajdują się na stronie www pośrednika pod adresem: ://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/

6. Ogłoszeniodawca akceptując ten regulamin akceptuje też regulaminy dotyczące kanału płatności wymienione w punkcie 5 tego paragrafu.

7. Opłacone ogłoszenie oczekuje na akceptacje przez ogłoszeniobiorcę. Do czasu gdy ogłoszenie nie otrzymało statusu zaakceptowane nie jest publikowane. Ogłoszeniobiorca zobowiązuje się do przeprowadzenia akceptacji lub odrzucenia ogłoszenia w terminie do 7 dni od daty zlecenia.

8. Zlecając publikację ogłoszenia ogłoszeniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997) przez ogłoszeniobiorcę w zakresie świadczenia usług ogłoszeniobiorcy w tym usługi marketingowe.

9. Dla ogłoszeń drobnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej obowiązuje cennik reklam zamieszczony na stronach internetowych http://zary-zagan.regionalna.pl/reklama/ oraz http://zielonagora-nowasol.regionalna.pl/reklama/

10. Ogłoszenie może zawierać maksymalnie do 100 znaków. (Za znak uważa się: litery, cyfry, odstęp między wyrazami, znaki przestankowe – . , ! ? @ % : ; ” ( ) _ &)

§ 2 Restrykcje publikacji

1. Ogłoszeniobiorca zastrzega sobie prawo odmowy publikacji ogłoszenia oraz odmowy zwrotu kosztów poniesionych przez ogłoszeniodawcę w następujących przypadkach:

gdy ogłoszenie nie zostało opłacone.

gdy treść ogłoszenia jest nieprawdziwa, nierzetelna, niezgodna z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa, niezgodna z postanowieniami niniejszego regulaminu. Biorąc pod uwagę treść tego punktu zabrania się oferowania produktów leczniczych dostępnych jedynie z przepisu lekarza.

gdy treść ogłoszenia narusza zasady moralno-etyczne (zawiera słowa ogólnie uznawane za obraźliwe lub szowinistyczne), w szczególności gdy narusza interes prawny podmiotów trzecich, użytkowników portalu lub też czytelników tygodników: „Tygodnika Regionalna” i „Nasza Regionalna”.

gdy ogłoszenie dotyczy towarów pochodzących z przestępstwa

gdy ogłoszenie dotyczy towarów, lub usług ułatwiających popełnianie przestępstw

gdy ogłoszenie zostało wielokrotnie dodane a dotyczy tego samego towaru, usługi w tym samym czasie publikacji.

gdy treść ogłoszenia dostarczonego na kuponie ogłoszeniowym, wysłanego przez kanał sms lub kanał portalu internetowego funkcjonującego na stronach www.regionalna.pl dotyczy prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej (w takim przypadku obowiązuje cennik reklam, dostępny na stronach internetowych http://zary-zagan.regionalna.pl/reklama/ oraz http://zielonagora-nowasol.regionalna.pl/reklama/).

w wyżej wymienionych przypadkach ogłoszeniobiorca zastrzega sobie prawo do nieinformowania ogłoszeniodawcy o odmowie publikacji.

2. Ogłoszeniobiorca zastrzega sobie prawo do ingerencji w treść ogłoszenia lub w kategorię w następujących przypadkach:

gdy wybrana kategoria jest niezgodna z treścią ogłoszenia

gdy treść ogłoszenia zawiera błędy ortograficzne lub stylistyczne

3. Ogłoszeniobiorca zastrzega sobie prawo do skracania treści nadesłanych ogłoszeń, które przekraczają dopuszczalny limit znaków.

§ 3 Reklamacje

1. Ogłoszeniobiorca udostępnia 3 sposoby składania reklamacji 1) telefonicznie, 2) poprzez pocztę e-mail 3) pisemnie.

2. Reklamacje telefoniczne należy zgłaszać dzwoniąc z numeru telefonu podanego w treści ogłoszenia. Reklamacje telefoniczne przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 pod numerem telefonu 68 4700719.

3. Reklamacje przez e-mail należy wysyłać na ogloszenia@regionalna.pl. Nadawcą wiadomości musi być adres e-mail podany podczas zamieszczania ogłoszenia.

4. Reklamacje pisemnie należy kierować na adres: Regionalna s.c. ul. Broni Pancernej 6, 68-200 Żary

5. Reklamacje należy składać w terminie 7 dni od daty zlecenia ogłoszenia lub otrzymania informacji o odmowie publikacji.

6. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko osoby dokonującej reklamacji, treść ogłoszenia oraz powód reklamacji.

7. Ogłoszeniobiorca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia, powiadamiając o swojej decyzji Ogłoszeniodawcę w formie pisemnej.

8. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Ogłoszeniobiorca zamieści na swój koszt ogłoszenie w poprawionej wersji w najbliższym możliwym wydaniu, po dacie uwzględnienia reklamacji.

9. Decyzja Ogłoszeniobiorcy uwzględniająca lub odmawiająca uwzględnienia reklamacji jest ostateczna.
§ 3 Odpowiedzialność

1. Ogłoszeniodawca umieszczający dane ogłoszenie ponosi wszelką odpowiedzialność za jego szeroko pojętą treść, w szczególności za prawdziwość, rzetelność treści ogłoszeń, a także ich zgodność z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa, i zwyczajami oraz normami moralno – etycznymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.

2. Ogłoszeniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Użytkowników portalu, czytelników „Tygodnika Regionalna” oraz „Nasza Regionalna” za sytuacje związane z naruszeniem ich praw autorskich i innych związanych z ogłoszeniami, ich przedmiotem lub treścią, przez podmioty trzecie.

3. Ogłoszeniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem podmiotów korzystających z serwisów celem przeglądania ogłoszeń oraz skorzystania z zamieszczonych ofert, za ich treść i rzetelność, a także zgodność z postanowieniami niniejszego regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującym prawem, zwyczajami lub normami moralno – etycznymi.

4. Ogłoszeniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w działaniu formularza wynikające ze złej interpretacji kodu html oraz javascript przez nieaktualne przeglądarki internetowe.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory mogące powstać na tle interpretacji niniejszego Regulaminu lub wykonania umowy o publikację ogłoszenia rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w miejscu siedziby ogłoszeniobiorcy.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

3. Regulamin jest ogólnodostępny w biurze reklamy Ogłoszeniobiorcy oraz na stronach internetowych.